Militärpolisens historia

gripen_ny

1914 kommer det första krigspolisreglementet men möjligheten att upprätta en militär polisstyrka utnyttjas inte. Man vidtog heller några direkta förberedelser för att kunna göra det. Däremot kunde militär personal rekvireras av den civila polisen som förstärkning. Eftersom inga militära förband erhöll någon utbildning för detta, var värdet av denna möjlighet ganska liten. I hastigt uppkomna situationer kunde till och med resultatet bli katastrofalt, vilket dödsskjutningarna i Ådalen 1931 visar. Marinen får ett liknande reglemente 1927.

1940 kommer det äntligen ett fältpolisreglemente och de första militärpoliserna börjar utbildas på hemliga platser runtom i Sverige på grund av andra världskriget då försvaret ville ha särskilda förband för att hantera ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Det första Fältpoliskompaniet bestod av militärer med bakgrund inom polisen. Efter kriget förlades all utbildning först till de tre regementena I1, K1 och K3 för att sedan samla allt till Svea livgarde, I1i Stockholm, med slutövningar i Rommehed.

1954 bildas Militärpolisföreningen, en förening för alla krigsutbildade fältpoliser.

1955 bildas Fältpolisskolan på I1 men redan åren efter flyttas utbildningen successivt till Livregementets husarer, K3 som då låg i Skövde, för att helt försvinna från I1 1960.Utbildningsvolymen på K3 var ett kompani om 145 man per år.

1964 ändras namnet från fältpolis till militärpolis för att få en mer internationellt gångbar beteckning.

1975 flyttades utbildningen av militärpoliser igen. Den här gången till Livgardets dragoner, K 1Stockholm, där utbildningen ligger kvar än idag. Under 1980-talet prövade man att dela upp militärpolisverksamheten i två delar, ordningstjänst vilket sköttes främst av MP-kompanier och säkerhetstjänst vilket sköttes främst av MP-skvadroner. Denna uppdelning har man fortfarande. Under en period gjorde krigsorganisationens behov att utbildningen delades mellan K 1 och K 3. Men under senare år har K 1 ensamma utbildat alla militärpoliser för hela landets behov. Årligen utbildar de cirka 300 militärpoliser.

1998 – 1999 upprättar man reguljär Militärpolisverksamhet på Amf 4 i Göteborg, dåvarande KA 4. Andra orter är Muskö, P18 på Gotland och i Boden. Denna verksamhet är i dess linda helt fristående från militärpolisen på Livgardet.

2000 beslutade riksdagen att K1 läggs ned som regemente. Militärpolisskvadronerna ingår numer i det av I1 och K1 sammanslagna Livgardet.

2001 började MP-utbildningen av kompanier enligt MP04-konceptet.

2002 Rekrytering och utbildning till det första MP-beredskapsförbandet, MP01, påbörjas

2003 från den 1 januari finns ett stående MP-kompani i beredskap för internationell tjänstgöring som ska kunnas sättas in inom 30 dagar

2004 Militärpolisjägarna byter namn till MP-säk och ingår i Försvarmaktens Säkerhetsbataljon tillsammans med liknande förband från Marinen (säkjakt) och Flygvapnet (Flygbasjägare). MP-säk utbildas för är att spåra upp och gripa, störa eller nedkämpa sabotageförband. I militärpolisjägarplutonen ingår hundar.

Under samma år använder man delar av det nya internationella MP-kompaniet för internationell tjänst. Enstaka personer skickas ut till befintliga missioner och en tropp skickas till Afghanistan för tjänstgöring med brittiska styrkor. Detta får till följd att rekryteringen till den tredje kullen av internationellt MP-förband avbryts.

2010 blev värnplikten vilande. Detta innebar att det bildades två nya militärpoliskompanier på Livgardet. 14 Militärpoliskompaniet, vilket var ett visstidsanställt förband som i huvudsak är inriktat mot internationella insatser. 15 Militärpoliskompaniet var ett kontinuerligt anställt förband med både heltidsanställda soldater och officerare. 13. Säkerhetsbataljon, som också sorterar under Livgardet, har också militärpolisverksamhet inom sin verksamhetsram. De ceremoniella delarna som de dåvarande militärpolisskvadronerna hade har nu överlåtits till den nybildade Livgardets Livbataljon. 

2017 återinrättades värnplikten ånyo och det blev åter möjligt att göra värnplikt som militärpolis.

Militärpolisen idag (2022)

2016 bildades 11. Militärpolisbataljon, vilken är en fristående bataljon. Bataljonen, vilken sorterar under Livgardet, består bland annat av 114 Militärpoliskompaniet, 115 Militärpoliskompaniet, en utredningsgrupp, en personskyddsenhet samt en bataljonsstab. 13 Säkerhetsbataljon bedriver fortsatt militärpolistjänst.

81

Idag finns även en övergripande chefsfunktion, Försvarsmaktens Militärpolisenhet (FM MPE) med Försvarsmaktens militärpolischef. Denna funktion är grupperad på Livgardets kavallerikasern i Stockholm och har helhetsansvaret för militärpolisverksamheten inom Försvarsmakten. Militärpoliserna på Försvarsmaktens övriga garnisoner blir allt fler i takt med att fler militärpoliser utbildas. Idag grundutbildas militärpoliser genom Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen motsvarar cirka 15 högskolepoäng.

All repetitionsutbildning av militärpoliser genomförs av såväl Försvarsmaktens Militärpolisenhet, som på de lokala förbanden ute i landet. Militärpolisförbundet genomför också repetitionsutbildning av militärpoliser. 

Comments are closed.