Förmåner under utbildning

98

Du som är medlem och deltar i frivillig försvarsutbildning får fri resa, uppehälle och utrustning. Du är dessutom försäkrad. Är Du uttagen som elev till central kurs erhåller Du s k dagpenning.

Resa

Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och utbildningsplatsen. Denna sker i första hand med tjänstebiljett. Om tjänstebiljett inte utnyttjas, kan man vid färd med egen bil få resekostnadsersättning med 18.50 kr/mil upp till 40 mil. Vid längre resor görs prisjämförelse med vad en 2. klass tågbiljett kostat.OBS! Om biljett utfärdats, ersätts inte resa på annat sätt. Vid längre resa (>12 tim) får man måltidsersättning med 45 kronor.Tillsammans med antagningsbeskedet följer en resebeställningsblankett som ifylls och insänds till angiven resebyrå. Senast en vecka före avresan får kursdeltagaren biljetten hemsänd. Flygbiljett kan medges för längre resor, dock först efter särskilt medgivande från Försvarsutbildarnas Kansli. Om biljett inte erhållits senast 5 dagar före avresedagen, kontakta kansliet.Under färd till och från utbildningsplatsen erhåller kursdeltagare, om så erfordras (restid mellan 00.00 och 05.00), sovplats (tåg eller fartyg). Om kursdeltagaren pga järnvägs- eller bussförbindelser blir tvungen att övernatta under resan sker logibeställning genom Försvarsutbildarnas Kansli.För mer information se ”Resebestämmelser centrala kurser” som skickas ut i samband med antagningsbesked till kurs.

Dagpenning/dagersättning

När en medlem deltar i den frivilliga försvarsverksamheten utbetalas dagpenning eller dagersättning (gäller ej ungdomskurser). Dagpenningen motsvarar 90% av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) delat med 365 dagar. Ersättningen bestäms av Försäkringskassan och under år 2014 är den maximalt 822 kr/dag och minimalt 130 kr/dag. Med antagningsbeskedet bifogas en blankett för inkomstuppgifter (skall vara årsaktuellt). Denna skall fyllas i och lämnas till skoladjutant (motsv) vid inryckning.Dagpenning under kursen kan räknas ut enligt följande: SGI x 0.9/365 = dagpenning (dock max 822 kr/dag).För att dagpenning skall utbetalas finns både ett kvalitetskrav och ett tidskrav. Tidskravet är att utbildning skall pågå i mer än två dagar och med minst sex timmars övningstid per dag.Dagpenning betalas ut via Försvarsutbildarnas Kansli. Den utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar utbildning. 30% av beloppet dras i preliminärskatt före utbetalningen. Utbetalning sker ca tre veckor efter genomförd utbildning.
Även semester och kompledighet berättigar till dagpenning.I övriga fall utbetalas dagersättning (=totalförsvarspliktigs dagersättning), f n 144 kr/dag för tjänstgöringsdag om minst 6 timmar. Dagersättningen är skattefri.

Sjukvård

Kursdeltagare har rätt till sjukvårdsförmåner enligt samma grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, dock endast om utbildningen varar minst 2 dagar i följd. I övrigt gäller allmän sjukförsäkring.Vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under utbildning gäller, liksom för totalförsvarspliktiga, lagen om personskadeskydd.

Försäkringar

Statliga försäkringar
Lagen om statligt personskadeskydd och lagen om statlig ersättning vid ideell skada gäller i tillämpliga delar vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under frivillig utbildning. Personskadeskyddet ersätter bl a den inkomstförlust som drabbar den skadade.

Grupplivförsäkring
Grupplivförsäkring gäller enligt samma grunder som för totalförsvarspliktiga.

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkringen, som är en kompletterande försäkring, omfattar olycksfallsskada som kan hända:

  • medlem under tjänstgöring eller deltagande i frivilligorganisations verksamhet som ej täcks av statliga försäkringar. Försäkring täcker även fritid under utbildning på kursgård.
  • instruktör vid frivillig utbildning.
  • medföljande familjemedlemmar mellan 20-67 år och ungdomar som inte fyllt 20 år, vare sig de tillhör aktiv medlems familj eller inte. Ingen anmälan till försäkringsbolaget om deltagande erfordras, men vid behov måste deltagande kunna verifieras.
Ansvarighetsförsäkring
Försäkringen gäller i första hand för övningsledare och instruktörer men omfattar även enskild medlems ansvarighet vid deltagande i utbildningsverksamheten.Motorfordonsförsäkring
Vid direkt färd med egen bil till och från kurs är såväl medlemmen som hans fordon tilläggsförsäkrade genom vår försorg. Viss självrisk utgår.

Familjebidrag

Vid kurs kan man få familjebidrag, behovsprövat, enligt samma villkor som gäller för totalförsvarstjänstgöring.Upplysningar kan erhållas hos Försäkringskassan i hemkommunen eller på förbandens personalsektioner (Förmåner till totalförsvarspliktiga, SFS 1995:239).

Övriga skador

Skador på personliga tillhörigheter, såsom glasögon, linser, klockor etc under kurs, övning (motsv) regleras enligt Försvarsmaktens bestämmelser FIB 1996:4. Ev skador måste anmälas under kursen. Hur anmälan går till finns beskrivet i H FRIV kap 7 sid 49. Gäller dock normalt inte för mobiltelefoner.

Comments are closed.