Om Militärpolisen

Militärpolisen – En resurs för hela totalförsvaret

70

Livgardet är den enda organisationsenheten i Sverige som utbildar militärpolisförband. De har ansvaret för den svenska militärpolisen.

Militärpolisen genomför insatser både nationellt och internationellt. Militärpolisen har fullständiga polisiära befogenheter inom Försvarsmakten. Begreppet inom Försvarsmakten definieras med geografiskt, materiellt och personellt.

Militärpoliser är mycket efterfrågade, både i Sverige och utomlands, och får därför räkna med en hel del resor i arbetet. Huvuddelen av träningen och utbildningen sker i Kungsängen utanför Stockholm. Militärpolisgrundutbildningen sker i samverkan med Polisutbildningen i Växjö (Linnéuniversitetet) och ger akademiska högskolepoäng.

Militärpolisens arbetsuppgifter handlar bland annat om:

  • Brottsutredningar
  • Personskydd
  • Kriminalunderrättelsetjänst
  • Hantering av frihetsberövade personer
  • Trafiktjänst

Försvarsmaktens Militärpolisenhet

82

Försvarsmaktens militärpolisenhet är en högkvartersenhet som arbetar med att ta fram riktlinjer för hur militärpoliserna i Försvarsmakten ska utföra sitt arbete. Militärpolisenheten utgör en kontaktyta mellan militärpolisen, Högkvarteret och centrala militärpolisfunktioner i andra länder.
Läs mer…

11. MILITÄRPOLISBATALJON

4
11. Militärpolisbataljon upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten och fungerar som stöd för militära enheter vid operationer inom och utanför Sverige. 

Bataljonen består av två militärpoliskompanier, ett personskyddskompani, en utredningsgrupp samt en bataljonsstab. Bataljonen består av såväl heltids- som deltidstjänstgörande personal. Ett stort antal av personalen tjänstgör till vardags som civila poliser. 
Läs mer…

13. Säkerhetsbataljon

90

13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsgemensamt och drivs i samarbete mellan Armén, Marinen och Flygvapnet. 

13. Säkerhetsbataljon är uppdelat i en bataljonsstab med tillhörande betjäningsförband och stödresurser, en säkerhetsskvadron vid Livgardet och mindre del vid Luftstridsskolan, ett säkerhetskompani sjö vid Amfibieregementet i Göteborg och en funktionsskvadron vid Livgardet.
Läs mer…

Militärpolisen vid landets olika garnisoner

92

Förutom de ovan nämnda förbanden finns det även militärpoliser vid Försvarsmaktens olika garnisoner. Militärpoliserna lyder under sina ordinarie förbandschefer men funktionsleds av Försvarsmaktens Militärpolisenhet. Dessa militärpoliser benämns i dagligt tal ”Garnisons-MP” och finns inom alla vapenslag och dessa har samma grundutbildning som de militärpoliser som tjänstgör vid t.ex. 11 Militärpolisbataljon.


MILITÄRPOLISENS UPPGIFTER OCH SÄRSKILDA BEFOGENHETER

Idag regleras den svenska militärpolisens uppgifter och särskilda befogenheter i ”Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen”. (SFS 1980:123).

1§ i denna författning finns kompletterande föreskrifter till förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen. Dess första paragraf lyder:

Militärpolisen skall upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten inom Försvarsmakten samt vid sådana övningar som Försvarsmakten genomför tillsammans med andra myndigheter.

Därvid har militärpolisen till uppgift särskilt att

  • 1. förebygga brott samt hindra att ordningen och säkerheten störs genom brott eller på annat sätt,
  • 2. avslöja brott samt vidta de åtgärder som behövs, när ordningen och säkerheten störs på annat sätt än genom brott,
  • i övrigt lämna personal som tjänstgör inom Försvarsmakten upplysningar och annan hjälp. Förordning (1994:392).

Comments are closed.